ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN


gedeponeerd onder nummer 31049587 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland

1. GELDIGHEID
a. Embecom, gevestigd te Amersfoort, ingeschreven onder nummer 31049587 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland, verricht al haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze voorwaarden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
b. In deze voorwaarden wordt de aanbieder/verkoper aangeduid als opdrachtnemer, zijnde degene die deze voorwaarden hanteert, terwijl de andere partij wordt betiteld als opdrachtgever.
c. Voorwaarden van opdrachtgever gelden niet tenzij deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.
d. De opdrachtgever, aan wie deze voorwaarden ter hand zijn gesteld, wordt geacht van de toepasselijkheid hiervan op de hoogte te zijn.

2. AANBIEDINGEN
a. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig gedurende de daarin genoemde termijn. De inhoud van folders, drukwerken, documentatie, helpfiles enz. binden opdrachtnemer niet tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.
b. Alle prijzen en tarieven zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, in Nederlandse guldens en exclusief BTW en eventuele andere heffingen, die van overheidswege worden opgelegd op het moment van orderacceptatie en/of facturering. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de prijzen in redelijkheid te verhogen na het verstrijken van drie maanden na het aangaan der overeenkomst in verband met het gestegen kostenpeil.
c. In geval van orders van een kleinere waarde dan NLG 500,00 wordt een orderkostentoeslag berekend van NLG 25,00.
d. Opdrachtnemer heeft het recht indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan hem wordt gegeven, alle kosten welke hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te kunnen verstrekken in rekening te brengen aan opdrachtgever.

3. OVEREENKOMSTEN
a. Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door opdrachtnemer. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer, dan wel uit het feit dat hij uitvoering geeft aan de overeenkomst.
b. Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van opdrachtnemer binden deze laatste niet voor zover deze niet door hem schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikte personeelsleden zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
c. Elke met opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever, één en ander vast te stellen aan de hand van de in de branche geldende gebruiken. Embecom is gerechtigd de order te annuleren indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever te beoordelen naar de in de branche geldende gebruiken niet voldoende is.

4. LEVERTIJD EN LEVERPLAATS
a. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen en deze in het bezit zijn van opdrachtnemer. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke levertijd door opdrachtnemer -buiten haar verantwoordelijkheid- wordt overschreden. Overschrijding van levertijd kan in principe slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien schriftelijk overeengekomen. Opdrachtnemer is in alle overige gevallen slechts aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet-tijdige levering indien opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
b. Embecom heeft het recht om één maand na de terbeschikkingstelling van de zaken deze na ingebrekestelling voor en namens de opdrachtgever te (doen) verkopen en de verkoopprijs te verantwoorden na aftrek van het factuurbedrag vermeerderd met de rente en de op de opslag en verkoop gevallen kosten.
c. Embecom zal de producten verzenden naar of afleveren op het door de opdrachtgever opgegeven adres.

5. TRANSPORT

a. Verzending van de door opdrachtgever van Embecom gekochte producten geschiedt voor risico van de opdrachtgever tenzij ander is overeengekomen.
b. Mocht een beroep op het gestelde in 5.a niet opgaan dan is Embecom nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat hij in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport van de vervoerder en/of verzekeraar kan verkrijgen en zal op verzoek van opdrachtgever zijn vordering op vervoerder dan wel verzekeringsmaatschappij aan opdrachtgever cederen.
c. Noodzakelijke emballage wordt tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. Eventuele retourzendingen dienen in originele verpakking op een door Embecom nader te bepalen adres te worden aangeleverd, voorzien van een door Embecom verstrekt R.M.A. nummer.

6. GARANTIE
a. Embecom garandeert gedurende 12 maanden na de aflevering van de producten op het door opdrachtgever opgegeven adres de deugdelijkheid en goede werking van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat op de artikelen, die niet door ons worden vervaardigd geen verdere garanties worden geaccepteerd dan door onze leverancier wordt gegeven.
b. Bij ondeugdelijke levering heeft opdrachtnemer het recht om tegen teruggave van de ondeugdelijke zaak opdrachtgever volledig te crediteren of tot herlevering van een zaak over te gaan. Opdrachtgever dient te allen tijde opdrachtnemer de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.
c. Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud blijven buiten de garantie.
d. Betreft het importeurs-, distibuteurs- of fabrieksgarantie, dan geldt deze gelijkelijk voor opdrachtgever met Embecom als intermediair. Geeft de fabriek geen garantie, dan wordt door de opdrachtnemer eveneens geen garantie verstrekt.

7. AANSPRAKELIJKHEID
a. Embecom is slechts aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan geleverde materialen, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden voor zover ontstaan door grove schuld van Embecom of van hen die door Embecom te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werkzaamheden met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Beperkingen: Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
b. Embecom is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook en hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van door Embecom geleverde goederen en/of diensten.
c. De in beide voorgaande artikelen vermelde aansprakelijkheidsuitsluiting geldt slechts indien en voor zover onze aansprakelijkheidsassuradeuren geen dekking verlenen terzake van de toegebrachte schade. De door Embecom te vergoeden schade zal nooit meer bedragen dan het op de factuur vermelde bedrag.

8. OVERMACHT
a. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door opdrachtnemer niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die opdrachtnemer bij het totstandkomen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft opdrachtnemer het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
b. Daarnaast heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en is hij niet in verzuim, indien hij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
c. Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan drie maanden voortduurt in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van de door ontbinding geleden of te lijden schade.
d. Als opdrachtnemer zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

9. BEZWAREN
a. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen zes werkdagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij de opdrachtgever terzake schriftelijk heeft geprotesteerd. Hij dient aan opdrachtnemer schriftelijk aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het heeft geconstateerd.
b. Klachten over facturen dienen binnen zes werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.
c. Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienst stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde zes werkdagen schriftelijk heeft gereclameerd en/of hij opdrachtnemer niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT
a. Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door opdrachtnemer geleverde of nog te leveren zaken. Embecom blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang de opdrachtgever de vorderingen van Embecom terzake van de tegenprestatie van overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet voldaan heeft.
b. Embecom blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet voldaan heeft en zolang opdrachtgever vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.
c. Opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door opdrachtnemer geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zicht tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van opdrachtnemer te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt opdrachtgever zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de zaken wordt gevestigd in welk geval opdrachtgever zich aan verduistering zou schuldig maken.
d. Ingeval opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werk jegens opdrachtnemer niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuw gevormde zaken, terug te nemen. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
e. Opdrachtnemer verschaft aan opdrachtgever op het moment dat opdrachtgever al zijn verplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan het eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van opdrachtnemer, ten behoeve van andere aanspraken die opdrachtnemer op opdrachtgever heeft. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van opdrachtnemer zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

11. BETALING
a. Alle betalingen van facturen van Embecom dienen te geschieden binnen 28 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek door storting op onze bankrekening 38.22.02.538.
b. Embecom behoudt zich het recht voor om onder rembours te leveren. Embecom behoudt zich het recht voor om goederen te leveren uitsluitend tegen contante betaling.
c. Wanneer de betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen een maand na factuurdatum is Embecom gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen ter hoogte van 2% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als volledige maand wordt gerekend.
d. Indien tot (buiten)gerechtelijke vordering wordt overgegaan is de opdrachtgever, naast de reeds genoemde vergoeding aansprakelijk voor alle in redelijkheid te maken proces- en executiekosten, inclusief kosten van advocaat en/of deskundigen en/of andere derden. Uit het enkele feit dat opdrachtnemer zich verzekerd heeft van de hulp van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. Indien opdrachtnemer het faillissement van opdrachtgever aanvraagt is opdrachtgever naast de hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten der faillissementaanvrage verschuldigd.

12. GESCHILLEN
Op alle met Embecom gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden gebracht voor de bevoegde rechter van de plaats waar Embecom is gevestigd tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.